V

Venstre

Også Venstre er af den opfattelse at Danmark er det bedste land i verden og vil da også, som Socialdemokratiet, fremhæve sammenhængen mellem rettigheder og pligter i det danske velfærdssamfund. Men hvor Venstre accepterer en stor offentlig sektor, er Venstres grundlag liberalt og der er grænser for hvor stor den offentlige sektor skal være, ligesom den skal reformeres i en mere liberal retning.

Titlen på partiets principprogram er ”Fremtid og frihed i fællesskab” og programmet indledes med et afsnit om ”Det liberale menneskesyn”. Den første sætning lyder; ”Mennesket trives bedst i frihed under ansvar.” Frihed defineres som fraværet af tvang. Men heri ligger også et ansvar for et eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst.”

Ansvaret for eget liv – frihed – bliver både en ret, men også en pligt.

Den enkeltes frihed står if. Venstre ikke i modsætning til fællesskaber. ”De stærkeste fællesskaber er”, hedder det, ”netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.” Dernæst, ”har vi en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.”

Det skal kunne betale sig at arbejde, som en overskrift i principprogrammet lyder, men der skal også være hjælp til dem der ikke kan, ligesom betydningen af gratis uddannelse og gode sygehuse fremhæves. I det hele taget; ”[e]n effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund.” (s. 34)

I denne optik skal velfærdsstaten ikke afskaffes – det nuværende principprogram blev vedtaget i 2006 under Anders Fogh Rasmussen, men vi er et godt stykke fra hans ”Fra Socialstat til minimalstat” (1992). Men social- og skattestaten skal rulles tilbage, så det bedre kan betale sig at arbejde, både for dem der betaler topskat og dem der i dag er ledige.

Dette vil styrke den enkeltes ansvar og dermed også de frivillige fællesskaber, samtidig med at der er penge til at investere i den offentlige sektor – således sygehuse.

Frie mennesker og frivillige fællesskaber, men også danske værdier. ”Fællesskabet i det danske samfund”, hedder det, ”bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en række rettigheder og principper som f.eks. den individuelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik.”

Det følger at; ”[u]dlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.”

Uddrag af Venstres principprogram med relevans for medborgerskab

Tags: No tags