Uddrag fra SF’s principprogram og hjemmeside

Principprogram for SF – Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF’s landsmøde 15. april 2012

Alle mennesker skal sikres lige rettigheder og muligheder.

Grundlaget for en socialistisk udvikling er demokratisering. Den enkelte skal sikres sine grundlæggende frihedsrettigheder samt retten til og muligheden for indflydelse på alle aspekter af sit eget liv. Demokratiet skal udvides og udbredes til økonomien. SF betragter ligestilling i bredeste forstand som en del af den demokratiske udvikling. Demokrati er ikke kun en styreform eller et regelsæt – demokrati er også en livsform, hvor samtale, argumenter og hensyn til mindretal er i centrum. Borgerne skal i størst mulig udstrækning deltage i udøvelse af demokratiet. Foruden retten til at deltage i valg, skal borgerne også 2 kunne deltage aktivt i det politiske liv i organisationer, foreninger og lokale fællesskaber. Demokrati er for SF både et mål i sig selv og midlet til forandringer i samfundet.

Udgangspunktet er for SF en decentralistisk og demokratisk socialisme, som er inspireret af en udogmatisk marxistisk samfundsforståelse. Dertil kommer den danske selvforvaltningstradition samt en humanistisk og kulturradikal tradition, der vægter menneskelig frihed, udfoldelse og medmenneskelig ansvarlighed.

Frie mennesker i stærke fællesskaber

Stærke fællesskaber giver den enkelte de bedste muligheder for at realisere det liv man ønsker. SF kæmper derfor for en stærk offentlig sektor og et stærkt civilsamfund. Stærke fællesskaber er forudsætningen for en ligelig fordeling af magt og velstand.

Ethvert demokratisk samfund sikrer den enkeltes frihed gennem rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og grundlæggende retssikkerhed. Et socialistisk samfund har også frihed fra økonomisk og social undertrykkelse så alle kan få fuld gavn af de formelle rettigheder.

Et bæredygtigt samfund

Den sociale sammenhængskraft handler om, at afstanden mellem mennesker ikke er for stor. Det forudsætter en høj grad af lighed, tillid, tryghed og tolerance. Ingen bør leve i fattigdom og fornedrelse. Samfundet hænger sammen i kraft af sociale og økonomiske rettigheder, og fundamentet for sociale og økonomiske rettigheder er bred tilslutning til disse. Det forudsætter, at enhver borger yder til fællesskabet efter bedste evne i erkendelse af, at denne pligt er grundlaget for at kunne nyde sine rettigheder.

Det vil vi – fra hjemmesiden

Udlændinge og integration

PLADS TIL ALLE, DER VIL

I SF skelner vi ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og fredelig udvikling af Danmark. Det er desværre et faktum, at der findes problemer med integrationen i Danmark. Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer hertil, og dem, der har boet her altid. Integrationen er en fælles opgave.

Tags: No tags