Uddrag af Venstres principprogram

FREMTID I FRIHED OG FÆLLESSKAB

DET LIBERALE MENNESKESYN

Mennesket trives bedst i frihed under ansvar.

Frihed betyder fravær af tvang – men også, at mennesket er frit til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

I ethvert menneske er der en trang til at tage ansvar for sit eget liv. Hvis mennesket berøves det personlige ansvar, bliver det umyndiggjort, magtesløst og ansvarsløst. Det liberale menneskesyn bygger på, at ethvert menneske har ret til ansvar for sit eget liv.

Det enkelte menneske har også pligt til ansvar for sit eget liv. Forudsætningen for et godt samfund er, at hver enkelt føler et personligt ansvar for at yde en indsats og bidrage til fællesskabet.

Frihed og fællesskab

Når det enkelte menneske får størst mulig frihed til at stræbe efter et godt liv, bliver der skabt værdier, som kan komme fællesskabet til gode. Derved bliver fællesskabet stærkest.

Der er ikke nogen modsætning mellem frihed og fællesskab. De stærkeste fællesskaber er netop de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.

Det menneske, der kan klare sig selv, har en moralsk forpligtelse til at bistå de mennesker, der ikke kan – privat og via samfundet.

DET DANSKE FÆLLESSKAB

Fællesskabet i det danske samfund bygger på værdier, der har deres baggrund i det kristne livssyn samt en række rettigheder og principper som f.eks. den individuelle frihed, omsorg for de svageste medlemmer i samfundet, lighed for loven, lighed mellem kønnene, begrænset statsmagt, folkestyre, uafhængige domstole, retten til at ytre sig frit samt skelnen mellem religion og politik.

I kraft af disse værdier har vi ret til frit at dyrke vores religion, leve med vores kultur og vælge vores livsform – i respekt for andres ret til at gøre det samme.

Statsborgerskab

Danmark skal være et åbent samfund. Alle, der kan og vil gøre en indsats, og som vil respektere de demokratiske spilleregler, skal være velkomne til at bo og arbejde i Danmark.

Det danske arbejdsmarked skal være åbent for udenlandsk arbejdskraft, som lever op til en række objektive krav om uddannelse og selvforsørgelse.

Udlændinge, der ønsker dansk statsborgerskab med de hertil hørende rettigheder, skal beherske det danske sprog, kende det danske samfund, dansk kultur og historie samt godtgøre, at de kan bidrage til det danske samfund ved at være selvforsørgende.

Udlændinge, der har begået alvorlige forbrydelser, skal være udelukket fra at få dansk statsborgerskab.

SOCIAL TRYGHED

Forudsætningen for social tryghed er, at enhver, der kan forsørge sig selv, gør det. Til gengæld har vi et medansvar for de mennesker i vort samfund, der ikke kan klare sig selv, og vi har pligt til at yde ordentlig hjælp. (17)

De mennesker, som ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde, skal sikres en rimelig levefod. Den sociale indsats skal navnlig komme de særligt udsatte grupper til gode. …

Social tryghed handler ikke alene om penge men i nok så høj grad om deltagelse i fællesskaber med andre – på arbejdsmarkedet, i foreningslivet eller i lokalsamfundet.

Alle skal have mulighed for at få del i den sociale og økonomiske fremgang. Det skal være muligt at arbejde sig ud af en vanskelig social situation. Derfor skal den negative sociale arv bekæmpes – navnlig gennem uddannelse – med henblik på at give alle lige muligheder for at skabe sig en god og tryg tilværelse. (s. 18)

UDDANNELSE TIL ALLE

Skolen skal sikre, at alle forlader den grundlæggende uddannelse med et bredt fagligt og socialt fundament, der kan bygges videre på i form af en kompetencegivende uddannelse og en tilværelse som aktive medborgere i Danmark. (s. 21)

ET FLEKSIBELT ARBEJDSMARKED

… Arbejdsløshedsunderstøttelsen og lignende må ikke udvikle sig til borgerløn, hvor den enkelte får ret til en ydelse fra staten uden et modsvarende krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. (s. 23)

Det skal kunne betale sig at arbejde

Fremgang i et samfund forudsætter, at det kan betale sig at uddanne sig, at arbejde, at spare op, at investere og at løbe en risiko. Derfor skal samfundet være sådan indrettet, at det overalt stimulerer til arbejde, privat initiativ, selvstændighed og virkelyst – ligesom bureaukrati skal bekæmpes.

Vi betaler skat for at sikre et velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at arbejde, og at vor konkurrenceevne sikres i fremtiden. (s. 30)

ET STÆRKT OG FRIT ERHVERVSLIV (s. 31 f)

Selvstændighedskulturen er rygraden i et frit samfund. Selvstændighedskultur udspringer af lysten, evnen, viljen og muligheden for selv at sætte ting i sving og til at klare sig uden hjælp og støtte fra det offentlige. Hvis vi skaber et folk, der er afhængigt af statstilskud, undergraver vi frihed og folkestyre.

Al lovgivning og alle regler skal være indrettet, så de så lidt som muligt hindrer privat initiativ og selvstændighed.

Uddannelsessystemet skal fremme selvstændighedskulturen. (s. 32)

EN MODERNE OFFENTLIG SEKTOR

En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for et velfungerende samfund. (s. 34)

PS eneste hit på ”medborger” på Venstres hjemmeside er fra et opslag om, at man nu kan brevstemme: ”Du kan hjælpe Venstre ved at give et lift til en ældre medborger, der også støtter den liberale sag.”

Tags: No tags