Uddrag af DF’s principprogram og andre dokumenter

Fra principprogrammet ”Danmarks selvstændighed”

Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki

Vi er forpligtede af vor danske kulturarv og vort ansvar for hinanden som folk. Derfor vil vi styrke landets ydre og indre sikkerhed.

Vi ønsker et land bestående af frie danske borgere, som gives muligheder for at klare sig selv og bestemme over sig selv; men staten må samtidig forpligtes til at støtte de danskere, der er i vanskeligheder og hjælpe dem til tryghed.

Vi ønsker landet og folkestyret udviklet i frihed og vil bekæmpe ethvert forsøg på at indskrænke folkestyret og borgernes frihedsrettigheder.

Dansk kulturarv

Landet bygger på den danske kulturarv, og dansk kultur skal derfor bevares og styrkes

Kulturen består af summen af det danske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sædvaner. Beskyttelse og videreudvikling af denne kultur er en forudsætning for landets beståen som et frit og oplyst samfund.

Vi ønsker derfor en bred indsats for at styrke danskheden overalt. Udenfor Danmarks grænser bør der gives økonomisk, politisk og moralsk støtte til danske mindretal.

Fra Mærkesager: udlændinge

For de indvandrere, der nu engang er her og skal blive her, er klare krav et helt centralt element i den nødvendige integration. Personlig sikkerhed, velfærd, uddannelse og arbejde – det er faktisk ikke kun gavmilde tilbud til indvandrerne, det er klokkeklare krav. Vi skal stille krav om, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til den velfærd, som de nyder godt af. Og vi skal stille krav om, at indvandrere følger danske love, regler og grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed – for kun på den måde kan vi sikre, at vi også i fremtiden har et godt, dansk samfund.

Velfærd kræver deltagelse

– Pia Kjærsgaards ugebrev

Mandag den 12. april 2010

Velfærd kræver deltagelse

Indvandrere får med et nyt pointsystem mulighed for at opnå opholdstilladelse tre år tidligere, hvis de vel at mærke indsamler tilstrækkeligt med points som bevis for, at de lever som aktive medborgere i Danmark – at de uddanner sig, arbejder, lærer sproget, undlader at begå kriminalitet, melder sig ind i foreninger og i det hele taget engagerer sig i det danske samfund. Vi kalder det aktivt medborgerskab. Det er afgørende for velfærden, at folk udefra bliver en aktiv og bidragende del af det danske samfund gennem det aktive medborgerskab.

DF: Faglighed, disciplin og medborgerskab i læreruddannelsen

Christiansborg, torsdag den 30. marts 2006

Medborgerskabsdelen skal gøre lærerne i stand til at videreformidle folkestyrets værdier til eleverne, samt gøre dem klart, at der er forskellige politiske opfattelser i samfundet. Det er også en nødvendighed, at der bliver lagt vægt på forskellen mellem kulturelle, religiøse og politiske holdninger.

https://danskfolkeparti.dk/df-faglighed-disciplin-og-medborgerskab-i-laereruddannelsen/

Fra Peter Skaarups grundlovstale 2019

Når jeg læser Grundloven, slår det mig, at det er et meget afbalanceret dokument.

Vores friheder og rettigheder og demokrati afbalanceres med pligter. Forskellige instanser spiller forskellige roller, og det vil altid være en del af Danmark. Magtens tredeling.
Politiet dømmer ikke. Det gør domstolene.

Staten har ikke ejendomsretten til privat ejendom. Det har ejerne.

Og sådan er Grundloven gennemsyret af demokrati og balance. Det er ikke et dokument, der skal pilles ved – eller udhules – for så fordufter balancen og dermed samfundsfællesskabet.

Det skal vi forhindre, og det vil altid være en opgave for os danskere – især os politikere.

Det er en af grundene til, at mit parti, Dansk Folkeparti, er et national-konservativt parti.

Tags: No tags