De konservatives principprogram

Fra Partiprogrammet: Giv ansvaret tilbage til borgerne

Et konservativt Danmark

Det Konservative Folkeparti er et parti for ansvarsbevidste mennesker, der elsker deres fædreland med dets kultur, traditioner og historie og som ønsker et frit samfund, hvor den enkelte tager ansvar for sig selv og sine nærmeste.

Vi går ind for både frihed og ansvar. De går hånd i hånd. Alle mennesker skal have muligheden for at klare sig selv, uden at skulle være afhængig af det offentlige. Samtidig skal vi tage os af hinanden i de fællesskaber, vi indgår i. Det gælder først og fremmest familien, som er det naturlige udgangspunkt for enhver. Vores holdning er, at jo mere ansvar det offentlige tager fra borgerne og deres nærmeste, jo mere svækkes den medmenneskelighed og den næstekærlighed, der naturligt eksisterer mellem mennesker. På den måde er en omfattende velfærdsstat med til at fremme egoisme, fordi der skabes en afhængighed af staten, som fortrænger de nære relationer i form af familie, venner eller lokalsamfundet, der er de naturlige steder at søge støtte og omsorg. Dog skal det offentlige naturligvis hjælpe de mennesker, som hverken alene eller med hjælp fra andre kan klare sig selv. Fællesskab giver tryghed.

At tage vare på sit eget liv forudsætter, at man har friheden til det. Derfor er vi tilhængere af en mindre offentlig sektor, et lavere skattetryk, friere rammer for det private initiativ, et stærkt erhvervsliv og flere grænser for politisk indblanding i borgernes hverdag. Vi skal så vidt muligt undgå detailregulering. Danmarks foreningsliv er et godt eksempel på, at frivilligt samarbejde mellem enkelte borgere kan skabe enorm værdi for både specifikke udsatte, børn og unge eller hele lokalsamfund – uden at det er et produkt af gennemtænkte politiske planer.  […] (s. 6)

De naturlige fællesskabet

Vi konservative tror på, at alle mennesker indgår i en række naturlige fællesskaber, som er med til at skabe vores identitet, og som rummer centrale værdier, vi ønsker at bevare. De omfatter den familie, som vi bliver en del af samt vores fædreland med dets kongehus og demokratiske styreform, dets forankring i kristendommen og de grundlæggende rettigheder, pligter og andre centrale værdier, som præger det.

Fællesnævneren for de naturlige fællesskaber er, at de skaber sammenhængskraft i en tid, der på godt og ondt bliver stadig mere individualiseret. For konservative er sammenhængskraft ikke blot en positiv værdi, men en grundlæggende forudsætning for opretholdelse af et godt samfund.

At værne om de naturlige fællesskaber, og den sammenhængskraft de repræsenterer, er derfor et kerneelement i konservativ politik. (s. 8)

Frihed og ansvar

For os som konservative hører frihed og ansvar samt rettigheder og pligter tæt sammen. Hvert enkelt menneske skal i størst muligt omfang have friheden til at bestemme over sit eget liv, men det kræver også, at man påtager sig det ansvar, som nødvendigvis følger med. Det er den enkeltes ansvar at gøre en særlig indsats, yde sit bedste, uddanne sig og udvikle sig hele livet. Til enhver rettighed hører der også en pligt. Dét er at tage ansvar for eget liv.

Vi konservative ønsker, at vi så vidt muligt skal hjælpe hinanden i de fællesskaber, vi naturligt indgår i, frem for at overlade opgaven til det offentlige. Det betyder, at man i familien, vennekredsen og lokalsamfundet skal tage ansvar for at hjælpe hinanden igennem livets svære perioder. Det sikrer sammenhold og fællesskab, når vi tager ansvar for hinanden, og det sikrer grundlaget for vores frihed.

Desværre findes der også en del tilfælde, hvor de nære relationer ikke i tilstrækkelig grad kan løfte opgaven med at hjælpe nogle af de svageste i vores samfund. Enhver dansker skal have ret til nødvendig hjælp fra det offentlige, men vi må aldrig glemme, at enhver rettighed tager udgangspunkt i andres pligt til at levere denne rettighed – hver gang nogen modtager, er der andre, der giver. Hvad end det er offentlige sygehuse eller tag over hovedet, så forudsætter det, at vi forventer og stiller krav til andre om, at de arbejder for at betale for de goder over skatten. (s. 14)

Medansvar for Danmark

Vi konservative anser kulturel integration for mindst lige så vigtig som økonomisk integration. Alle der bor i Danmark skal respektere vores frihedsrettigheder, såsom ytringsfrihed og religionsfrihed, og vores demokratiske værdier og den danske retsstat. Det betyder også, at vi tager stærkt afstand fra parallelle retssamfund, der omgår dansk lovgivning.

De danske traditioner er den kultur, som tilflyttere skal integreres ind i. Derfor er det ikke nok blot at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund. En grundlæggende forståelse for dansk historie, kultur og sprog er også nødvendig. Den form for sammenhængskraft vil i sig selv være med til at skabe større gensidig forståelse. Det er nemlig vigtigt, at vi undgår et opdelt samfund, hvorfor vi vil bekæmpe ghettodannelser. Danmark er – og skal fortsat være – et sammenhængende samfundsmæssigt fællesskab. (s. 21)

Lov og orden

Udgangspunktet for et sammenhængende samfund er, at de fælles spilleregler accepteres og respekteres. Lov og orden beskytter den svage og sætter en naturlig grænse for friheden, og det er netop meningen. Lov og orden er nemlig med til at sikre en grundlæggende respekt for andre menneskers rettigheder, herunder i særdeleshed beskytte dem imod vold og andre former for fysiske overgreb, ligesom beskyttelsen af den private ejendomsret skal prioriteres højt. … (s. 23)

Stat og samfund

Samspillet mellem frihed og ansvar samt rettigheder og pligter er altafgørende i den måde vi indretter samfundet på. Vores institutioner, love og regler må ikke stå i vejen for den enkeltes virkelyst. Det offentlige er en konstruktion, modsat for eksempel familien, og som sådan er vores offentlige systemer til for borgeren, ikke omvendt.

Statens begrænsning skal sikre, at den enkelte kan indrette sin tilværelse og udnytte sine muligheder bedst muligt. Denne frihed gælder også virksomheder og deres virke. Jo mere bureaukrati, der gør borgernes og virksomhedernes hverdag besværlig, jo mindre er incitamentet til at gøre en ekstra indsats. Samtidig spiller staten en væsentlig rolle i at håndhæve de fælles spilleregler og løse problemstillinger, som ikke nødvendigvis ordnes på det frie marked. Det gælder for eksempel miljøpolitikken, som er en vigtig del af det ansvar, der bør være mellem mennesker og generationer.

Tags: No tags